Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden internetverkoop CASTARD BV

Verkoopsvoorwaarden van toepassing voor de webshop van Castard. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Castard BV – Brugsesteenweg 292, 8800 Roeselare - ondernemingsnummer 0680.920.895. Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Castard en de meerderjarige opdrachtgever (koper). Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, is men gebonden door en aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden. Castard behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.  De goederen worden enkel verkocht binnen de Europese Unie. 

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. Castard bv heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen, de prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webshop van Castard.

Bestelling

Wanneer je een artikel selecteert en verder wilt gaan tot de aankoop hiervan, druk je op ‘in winkelmandje’. Er is niets definitief besteld zolang er geen betaling is uitgevoerd. Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail. Een tweede mail wordt verzonden van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveradres. Indien het bestelde artikel niet voorradig is, wordt dit via ook via e-mail gemeld. Bestellingen kunnen enkel gewijzigd of geannuleerd worden via een e-mail aan info@castard.be. Bij annulering van een bestelling wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Verzending en levering

Indien het artikel voorradig is levert Castard via de post binnen de 2 à 3 werkdagen na ontvangst van de betaling . Foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten . Vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Volgens de wet op handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van Castard. Je hebt 48 uur de tijd om ons te verwittigen bij beschadiging. De goederen worden enkel verkocht binnen de Europese Unie. 

Verzendingskosten

Er zijn geen verzendingskosten voor aankopen (verzending binnen België) boven de 75 euro .

Anders :

Binnen België: 6 euro
Nederland: 8 euro
Andere landen dan hierboven binnen de Europese Unie: 15 euro

Betalingsmodaliteiten

Een bestelling is pas definitief wanneer wij de betaling hebben ontvangen. Ontvangen wij geen betaling binnen de 7 dagen dan wordt je bestelling geannuleerd en de artikelen terug aangeboden op onze site of in de winkel. Castard werkt voor een veilige werkomgeving samen met partner Ingenico . Betaling kan gebeuren via creditcard (visa of mastercard ), bancontact, Vpay, Maestro of door middel van bankoverschrijving . Meer informatie over Ingenico kan je vinden op www.ingenico.be .Het is mogelijk dat een artikel door twee klanten tegelijk wordt besteld. De eerst binnengekomen bestelling krijgt de voorrang. Castard BV is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten. Bestelde goederen blijven eigendom van Castard BV tot de bestelling volledig is betaald. Castard BV neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Castard Bv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot deze gegevens.

Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Terugzendingen/Omruilen

"De webshopconsument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst". Je hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden - van je aankoop af te zien. Dit binnen de veertien dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van de leveringsbon van de verzendingsdienst. Je kan de aankoop die je wenst te annuleren of om te ruilen, GRATIS binnenbrengen in onze winkel , of de bestelling op eigen kosten terugsturen naar Castard BV – Brugsesteenweg 292, 8800 Roeselare. Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde leveringen worden niet geaccepteerd. Retours die binnengebracht worden in onze winkel, worden contant terugbetaald, teruggestort op je rekening of omgeruild (excl. verzendingskosten). In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op je rekening (excl. verzendingskosten ). De goederen dienen steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Indien een artikel reeds gebruikt is, kan Castard het artikel niet meer terugnemen.

Overmacht

Castard BV is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Castard BV , beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Castard BV.

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Castard BV zijn onderworpen aan de Europese exportwetgeving en -voorschriften. De aangeboden goederen worden enkel verkocht binnen Europa . 

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Nakoming overeenkomst en extra garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Privacy Policy CASTARD BV

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Castard BV -Brugsesteenweg 292, 8800 Roeselare. Deze gegevens worden door Castard BV verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten. Je hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. Je kan zich daarvoor wenden tot Castard BV (Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998)